Povinně uveřejňované informace

Základní údaje společnosti
STAR INSURANCE GROUP, s.r.o.

Sídlo společnosti

U zákrutu 1778/5

106 00 Praha 10 - Záběhlice

IČ:07749589

DIČ:CZ07749589

Spisová značka: C 306444

  vedená u Ms v Praze

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-8498880207/0100

Orgán dohledu

Česká národní banka, Na Příkopě 28,

O nás (dále jen samostatný zprostředkovatel):
 Obchodní firma:  STAR INSURANCE GROUP, s.r.o.
 Identifikační číslo:  07749589
 Sídlo:  U zákrutu 1778/5, 10600, Praha 10
 Statutární orgán:  Ing.Petr Kmoch, jednatel
 Spisová značka:  C 306444 vedená u Městského soudu v Praze
 Kontaktní e-mail:  info@starinsurance.cz
 web:  www.starinsurance.cz
 Orgán dohledu:  Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03 Praha 1
PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ

Povinné informace o samostatném zprostředkovateli dle § 88 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, které je samostatný zprostředkovatel povinen před uzavřením pojistné smlouvy nebo, je-li to nezbytné, při její změně zájemci o pojištění, zákazníkovi nebo pojistníkovi sdělit (dále jen „zákazník“).

Samostatný zprostředkovatel bude pro komunikaci se zákazníkem používat český jazyk. V tomto jazyce bude zákazník od samostatného zprostředkovatele dostávat dokumenty a jiné informace. Zákazník může se samostatným zprostředkovatelem komunikovat, osobně, telefonicky písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (email).

Zákazník má možnost si zvolit, zdali mu budou informace stanovené právními předpisy samostatným zprostředkovatelem poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat. Zákazník potvrzuje, že mu byly nabídnuty obě možnosti poskytování informací a že souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (jiný trvalý nosič dat). V případě, že zákazník bude požadovat poskytování informací v listinné podobě, sdělí svůj požadavek samostatnému zprostředkovateli a ten informace v této podobě zákazníkovi poskytne.

INFORMACE O POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI

Samostatný zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném u ČNB. Registr pojišťovacích zprostředkovatelů je veden Českou národní bankou. Zápis ve zmíněném registru je možno ověřit na internetových stránkách České národní banky - www.cnb.cz v sekci: Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Jménem samostatného zprostředkovatele jednají zaměstnanci oprávnění k poskytování pojišťovacích služeb, jejichž jméno je uvedeno na záznamu z jednání; vázaní zástupci a doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé, jejíž seznam je k dispozici na webových stránkách České národní banky v sekci: Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Jak můžete podat stížnost:

Bude-li zákazník s prací některého ze zaměstnanců, vázaných zástupců a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů nespokojen, je oprávněn stěžovat si: E-mailem - info@starinsurance.cz; nebo Doporučeným dopisem adresovaným statutárnímu orgánu, zaslaným na adresu sídla společnosti uvedeného v záhlaví tohoto dokumentu; neboOrgánu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů, kterým je Česká národní banka (www.cnb.cz). V případě neživotního pojištění lze podat návrh na řešení sporu České obchodní inspekci (www.coi.cz), nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz).V případě životního pojištění lze podat návrh na řešení sporu finančnímu arbitrovi (www.finarbitr.cz). V případě smluv uzavřených online je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podáním stížnosti není dotčeno Vaše právo obrátit se na soud.

Prohlášení samostatného zprostředkovatele

Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, ani žádná z osob danou pojišťovnu ovládající nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele.

Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pojištění na základě oprávnění podle § 6 zákona č. 170 / 2018 Sb. jako:

 • pojišťovací agent, pokud zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu, nebo
 • pojišťovací makléř, pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka.
 • Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel potvrzuje, že svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, neuvádí nepravdivé, nepřesné, nedoložené, neúplné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb.Před uzavřením pojistné smlouvy je samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel povinen, zejména na základě informací poskytnutých zákazníkem a v závislosti na charakteru sjednávaného pojištění, zaznamenat požadavky a potřeby zákazníka související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu.Samostatný zprostředkovatel je odměňován pojišťovnou, u které je pojištění sjednáno, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel je odměňován samostatným zprostředkovatelem. Samostatný zprostředkovatel nepřijímá odměnu hrazenou přímo zákazníkem.

  Na žádost zákazníka samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel sdělí způsob svého odměňování vztahující se k sjednávanému pojištění.

  Samostatný zprostředkovatel vykonává zprostředkovatelskou činnost pro pojišťovny (je oprávněn sjednávat pojištění s pojišťovnami) a pro pobočky zahraniční pojišťovny:

   Allianz pojišťovna, a.s.Ke Štvanici 656/3 Praha 18600 CZ IČO 47115971
   ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458 Pardubice 53002 CZ IČO 45534306
   Direct pojišťovna, a.s. Nové sady 996/25 Brno 60200 CZ IČO 25073958
   Generali Česká Pojišťovna a.s. Spálená 75/16 Praha 11000 CZ IČO 45272956
   Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/21 Praha 18600 CZ IČO 47116617
   UNIQA pojišťovna, a.s.Evropská 810/136 Praha 16000 CZ IČO 49240480

  INFORMAČNÍ MEMORANDUM

  PRAVIDLA OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Společnost STAR INSURANCE GROUP, s.r.o., IČ: 07749589, se sídlem: U zákrutu 1778/5, Záběhlice, 106 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 306444 (dále jen „Star“), telefonní číslo: +420 777 016 331, e-mail: info@starinsurance.cz, (dále jen „Star“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů a poučit Vás o právech, která jakožto subjekty osobních údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů na straně „Star“ v souvislosti s činností „Star“ při nabízení, sjednávání a správou pojistných produktů a služeb, kdy „Star“ zpracovává Vaše osobní údaje.

  Preambule

  Smyslem toho Informačního memoranda je Vám poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje ve společnosti „Star“ shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů. Ochranu osobních údajů považujeme za nedílnou součást svých závazků, a proto ji věnujeme náležitou pozornost.

  Informace o zpracování osobních údajů

  Informace o správci

  Správcem Vašich osobních údajů je společnost STAR INSURANCE GROUP, s.r.o., IČ: 07749589, se sídlem: U zákrutu 1778/5, Záběhlice, 106 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 306444. Subjektem údajů je každá fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

  Účely zpracování a právní základ pro zpracování

  Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

  Jsou to situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli zprostředkovat pojistný produkt nebo službu v případech:

 • plnění právní povinnosti;
 • plnění smlouvy a oprávněného zájmu.
 • Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

  Jsou to situace, kdy souhlasíte na principu dobrovolnosti s tím, abychom zpracovali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že Vám nebudeme schopni zajistit některé produkty a služby v případech:

 • zpracování zvláštních kategorií osobních údajů;
 • péče o klienty;
 • nabízení produktů a služeb.
 • Rozsah zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro provozování pojišťovací činnosti.

  Zpracováváme následující osobní údaje v souladu s platnou legislativou:
  • Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ;
  • Kontaktní údaje - kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje;
  • Údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy – jedná se o údaje nutné především k posouzení rizikovosti z pohledu prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
  • Údaje vznikající plněním závazků ze smluv, uvedené v pojistné smlouvě - v závislosti na pojistném produktu či službě zpracováváme údaje obsažené v pojistné smlouvě, údaje nutné ke správě pojistné smlouvy;
  • Údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění;
  • Údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění;
  • Údaje o zdravotním stavu a genetické údaje;
  • Údaje o využívání služeb.
  Způsob zpracování osobních údajů

  Osobní údaje klienta jsou zpracovány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny vlastním zaměstnancům, zpracovatelům nebo třetím stranám, s nimiž má zprostředkovatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a které zabezpečují činnosti a služby tvořící součást služeb poskytovaných zprostředkovatelem, osobám podle souhlasu klienta a osobám oprávněným na základě právních předpisů.

  Kdo osobní údaje zpracovává

  Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci „Star“ nebo Vázaní zprostředkovatelé „Star“ (dále jen “VZ“) nebo Doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé (dále jen „DPZ“) „Star“, kteří jsou registrováni na ČNB dle zákona č.170/2018 Sb o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZDPZ“). V potřebném a pro činnost „Star“ nutném rozsahu také třetí osoby, zejména poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů.

  Doba zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje jsou uloženy u „Star“ po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu, v žádném případě déle. Pro poskytování služeb zpracovává „Star“ jako Správce osobní údaje subjektu údajů po dobu trvání smlouvy uzavřené s daným subjektem údajů, po ukončení smluvního vztahu po dobu vyžadovanou právními předpisy (5 – 15 let) anebo nezbytně nutnou.

  V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje:
  • V případě uzavření pojistné smlouvy zpracováváme ve „Star“ po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem (žadatelem o pojištění);
  • Dále jsou příslušné osobní údaje evidované po dobu deseti let od ukončení pojistné smlouvy; dochází-li v této souvislosti k předávání osobních údajů třetím osobám, určují dobu zpracování třetí osoby v souladu s platnou právní úpravou;
  • Nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu pěti let;
  • Péče o zákazníka zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem a dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.

  Příjemci osobních údajů

  Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům v roli správců pojištění nebo zprostředkovatelům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, nebo “VZ“ „DZ“ „Star“, kteří jsou registrováni na ČNB dle „ZDPZ“, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji zákazníků, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých možných bezpečnostních opatření. Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, a to:

  • Pojišťovnám, které jsou oprávněny provozovat pojišťovací činnost na území České republiky a se kterými má společnost „Star“ uzavřenu dohodu o spolupráci s předmětem činnosti zprostředkování pojištění;
  • Příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
  • Dalším osobám v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy a u dalších norem, kde poskytnutí údajů ukládá příslušný zákon;
  • Se souhlasem i jiným osobám za účelem šíření informací, nabízení produktů a služeb;
  • Právnické osoby, které jsou oprávněny poskytovat na území České republiky finanční služby (leasingové, úvěrové společnosti).

  Poučení o právech subjektů údajů

  „Star“ zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou právními předpisy stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

  Zpracovává-li „Star“ osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, může subjekt údajů takový souhlas kdykoli bez jakýchkoli vícenákladů odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas lze kdykoli písemně resp. zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu „Star“, a to bez jakýchkoli následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi subjektem údajů a „Star“.

  Při zpracování Vašich osobních údajů v rámci nabídky a uzavírání smluv v případě některých pojistných produktů, které na základě platných smluv a dohod zprostředkovává „Star“ v roli Správce (např. u pojištění dopravních prostředků, pojištění majetku občanů, apod.) může docházet k automatizovanému rozhodování včetně rozhodnutí o uzavření pojistné smlouvy anebo stanovení výše pojistného. O tomto postupu je vždy každý subjekt údajů zvlášť informován. Coby subjekt údajů máte právo získat od „Star“ potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím.

  Osobní údaje klientů zpracovává „Star“ pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.

  Vaše práva detailně:

  Právo na přístup

  Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí této informace.

  Právo na opravu

  Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

  Právo na vymazání údajů

  V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Pominul účel zpracování osobních údajů, tzn., že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovány;
 • Odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a zároveň neexistuje žádný další právní titul pro další zpracování osobních údajů;
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a při posuzování této námitky je zjištěno, že Vaše zájmy a práva převažují nad zájmem správce zpracovávat tyto osobní údaje. V případě, že vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů za účelem přímého marketingu, žádné posouzení neprobíhá a jsme povinni taková data dle Nařízení rovnou vymazat;
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • Pokud jiný právní předpis EU nebo členského státu stanoví povinnost vymazat osobní údaje subjektu, správce tak musí učinit.
 • V rámci „Nařízení“ existují výjimky, kdy jako Správce osobních údajů subjektu data vymazat nesmíme. Mezi tyto výjimky patří:

 • Na „Star“ jako Správce osobních údajů dopadá právní povinnost EU nebo členského státu, která nám smazání osobních údajů zakazuje;
 • Zpracování osobních údajů je nutné z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování

  Toto právo znamená, že máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že zjistíte nebo se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávána v rozporu s platnou legislativou nebo by zpracování mohlo ohrozit Vaše práva a svobody. Případy, kdy k tomuto může docházet:

 • Právo na opravu – popíráte správnost svých osobních údajů. Po dobu, kdy budeme ověřovat přesnost a správnost Vašich osobních údajů, máte právo požádat o omezení použití těchto nepřesných dat;
 • Zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nepožadujete jejich výmaz, ale pouze požaduje omezení zpracování těchto dat;
 • „Star“ osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování (a měl by je tak smazat), ale Vy požadujete z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
 • Podáte námitku proti zpracování. Po dobu, kdy bude ověřováno, zda převažují zájmy správce či Vás, je nutné omezit zpracování těchto dat.
 • Právo vznést námitku

  Máte v určitých případech také právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů. Jedná se především o takové situace, ve kterých nemáte možnost ovlivnit to, že Vaše osobní údaje budou zpracovány a nejedná se o plnění právní povinnosti nebo životně důležitý zájem (v těchto dvou případech toto právo uplatnit nelze).

  Případy pro vznesení námitky proti zpracování osobních údajů jsou:

 • Zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu „Star“ jako Správce nebo veřejného zájmu v rámci výkonu veřejné moci;
 • Zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu nebo takzvaného profilování na základě oprávněného zájmu;
 • Zpracování osobních údajů za účelem historického či vědeckého výzkumu nebo statistiky.
 • Právo na přenositelnost

  Máte právo získat od „Star“ jako Správce své osobní údaje, které jste nám poskytli. Dále má právo na to, aby na základě Vaší žádosti jsme předali Vaše osobní údaje přímo jinému správci (je-li to technicky proveditelné). Údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

  Jak a kde uplatnit jednotlivá práva?

  Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obracet na „Star“:

  Telefonní kontakt:  +420 777 016 331
  E-mail: info@starinsurance.cz
  Písemně na adresu:  U zákrutu 1778/5, Záběhlice, 106 00 Praha 10

  Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů: Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,https://www.uoou.cz/.

  „Star“ jako zpracovatel osobních údajů

  V určitých případech nakládá „Star“ s Vašimi osobními údaji též z pověření jiné osoby (jiného správce). Jde na příklad o pojišťovny, které jsou oprávněny provozovat pojišťovací činnost na území České republiky a se kterými má „Star“ uzavřenu dohodu o spolupráci s předmětem činnosti zprostředkování pojištění. Pro bližší informace je vždy nutné kontaktovat konkrétního správce osobních údajů, není-li poskytnutím informací v konkrétním případě pověřena naše společnost.

  Základní pojmy

  Automatizované zpracování:
 • Ukládání informací na nosiče dat;
 • Provádění logických nebo aritmetických operací s těmito daty, zejména jejich změna, výmaz, vyhledávání nebo rozšiřování uskutečňované zcela nebo zčásti pomocí automatizovaných postupů;
 • Provádění archivace informací jejich uložením na archivační paměťová média a v případě potřeby obnovení informací z archivních médií.
 • DPIA posouzení vlivu na ochranu osobních údajů:
  (Data Protection Impact Assessment, překlad: Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů) viz. dle definice https://www.gdpr.cz/gdpr/heslo/data-protection-impact-assessment/.

  DPO pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  (anglicky Data Protection Officer, překlad: Pověřenec na ochranu osobních údajů) viz. definice https://www.gdpr.cz/gdpr/dpo/.

  ICT:
  informační a telekomunikační technologie.

  Manuálním zpracováním:
  jakékoliv zpracování s výjimkou zpracování automatizovaného (např. listinná podoba, kartotéky, spisy).

  Osobní údaj:
  jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  Osobní údaj zvláštní kategorie:
  osobní údaj vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

  Profilování:
  jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

  Příjemce osobních údajů:
  každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje pro potřeby výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem veřejné moci; v případech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti; předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů; významného hospodářského a finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie.

  Souhlas subjektu údajů:
  jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

  Správce osobních údajů:
  fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování.

  ÚOOÚ:
  Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, webové stránky: https://www.uoou.cz/.

  Zpracováním osobních údajů:
  jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

  Zpracovatel osobních údajů:
  fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

  Nařízení:
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), viz.: https://www.uoou.cz/gdpr/ds-3938/p1=3938, dle viz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex:32016R0679

  Odkazy na jednotné číslo rovněž zahrnují číslo množné a naopak.

  REKLAMAČNÍ ŘÁD

  Postup vyřizování stížností a reklamací zákazníků / potenciálních zákazníků a třetích osob

  Základní ustanovení
  1. Úvodní ustanovení

  1.1. Společnost STAR INSURANCE GROUP, s.r.o., se sídlem U zákrutu 1778/5, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 077 49 589 (dále jen „Společnost“) je Českou národní bankou registrovaným samostatným zprostředkovatelem pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále „ZDPZ“).

  1.2. Společnost je povinna poskytovat pojišťovací služby s odbornou péčí, za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech.

  1.3. Za vyřizování stížností a reklamací ve Společnosti je odpovědný jednatel Společnosti.

  2. Předmět vnitřního předpisu

  2.1. Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků, potenciálních zákazníků, případně dalších oprávněných osob, vedení evidence stížností a reklamací a souvisejících činností.

  2.2. Pro účely tohoto vnitřního předpisu se zákazníkem rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti Společnosti uzavřela s finanční institucí písemnou smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba (zejm. pojištění).

  2.3. Potenciálním zákazníkem se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí osoba, které jsou nabízeny pojišťovací služby specifikované v článku 2.2.

  3. Pojem reklamace a stížnosti

  3.1 Reklamací se rozumí podání zákazníka adresované Společnosti, ve kterém uvádí, že mu ze strany Společnosti byla poskytnuta služba v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Společnosti, nápravu vzniklého stavu a/nebo náhradu vzniklé újmy.

  3.2 Stížností se rozumí podání zákazníka nebo potenciálního zákazníka, ve kterém si stěžuje na nepatřičné jednání zaměstnanců či jiných pracovníků (např. vázaných zástupců) Společnosti.

  Podání reklamace/stížnosti
  4. Oprávněná osoba

  4.1 Reklamaci je oprávněn podat pouze zákazník.

  4.2 Stížnost je oprávněn podat kromě zákazníka i potenciální zákazník Společnosti.

  4.3 Reklamaci nebo stížnost je oprávněna podat také osoba, která jedná na základě plné moci za zákazníka/ potenciálního zákazníka Společnosti. Součástí reklamace nebo stížnosti potom musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá oprávnění zmocněnce podat reklamaci nebo stížnost za zákazníka/potenciálního zákazníka (Plná moc s úředně ověřeným podpisem není třeba při zastoupení advokátem).

  4.4 V případě pojistných produktů může stížnost či reklamaci podat rovněž pojištěný nebo jiná oprávněná osoba. Pro účely tohoto vnitřního předpisu jsou osoby uvedené v tomto ustanovení, zákazníci a potenciální zákazníci dohromady dále označováni jako „Zákazníci“.

  5. Forma a náležitosti reklamace/stížnosti

  5.1 Reklamace nebo stížnost musí mít písemnou (listinnou, elektronickou) podobu.

  5.2 Reklamace nebo stížnost musí být adresována Společnosti a obsahovat alespoň následující údaje:

   a) označení, že se jedná o reklamaci nebo stížnost;
   b) identifikační údaje Zákazníka – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu u fyzických osob a obchodní firmu (název), sídlo, kontaktní adresu, jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem právnické osoby u právnických osob;
   c) předmět reklamace nebo stížnosti – vylíčení skutečností, na jejichž základě je reklamace nebo stížnost podávána;
   d) čeho se Zákazník domáhá;
   e) datum a podpis Zákazníka, případně zmocněnce těchto osob.

  5.3 Reklamace nebo stížnost musí být doručena Společnosti bez zbytečného odkladu po tom, kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká, případně bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o této skutečnosti Zákazník dozvěděl.

  5.4 Reklamace nebo stížnost může být podána i na osobním jednání s pracovníkem Společnosti, přičemž o této bude sepsán písemný záznam pracovníkem Společnosti v rozsahu údajů uvedených v článku 5.2.

  5.5 Podání reklamace nebo stížnosti je bezplatné.

  Přijetí a vyřízení reklamace / stížnosti
  6. Přijetí reklamace / stížnosti

  6.1 Reklamaci a stížnost přijímá jednatel Společnosti (dále jen oprávněná osoba).

  6.2 Oprávněná osoba Společnosti má povinnost bez zbytečného odkladu po doručení reklamace nebo stížnosti přezkoumat, zda je reklamace nebo stížnost podána k tomu oprávněnou osobou a zda reklamace nebo stížnost splňuje formu a náležitosti uvedené v článku 5.

  6.3 V případě, že oprávněná osoba Společnosti zjistí rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně pokud nebude považovat reklamaci nebo stížnost za dostatečně jasnou a srozumitelnou, vyzve písemně Zákazníka k doplnění nebo nápravě s tím, že v této výzvě bude upozornění, že pokud nebude toto doplnění nebo náprava doručena Společnosti ve stanovené lhůtě (lhůtu stanovuje jednatel Společnosti podle svého uvážení s tím, že minimálně musí činit 14 dní) od doručení výzvy, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout.

  6.4 V případě, že Zákazník, nevyhoví této výzvě a ve stanovené lhůtě nedoručí Společnosti potřebné informace nebo doplnění, nebo v případě, že je rozpor s článkem 4 nebo článkem 5 nenapravitelný, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout. O odmítnutí reklamace nebo stížnosti bude Zákazník písemně vyrozuměn.

  6.5 V případě, že oprávněná osoba Společnosti nezjistí žádný rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně byl rozpor vyřešen prostřednictvím zaslání výzvy podle článku 6.3 a přijetím doplnění nebo jiné nápravy na základě této výzvy, přistoupí k vyřízení stížnosti nebo reklamace.

  6.6 V případě, že se podaná reklamace nebo stížnost bude vztahovat k činnosti finanční instituce, která poskytuje zákazníkovi finanční službu (dále jen „Finanční instituce“), jednatel Společnosti zajistí její neprodlené předání Finanční instituci a informuje Zákazníka o tom, že příslušnou k vyřízení této reklamace nebo stížnosti je Finanční instituce. Podmínky a náležitosti vyřizování reklamací a stížností u Finanční instituce stanovuje reklamační řád příslušné Finanční instituce.

  7. Vyřízení reklamace / stížnosti

  7.1 Oprávněná osoba Společnosti je povinna prozkoumat skutečnosti tvrzené Zákazníkem v podané reklamaci či stížnosti, a to v součinnosti s pracovníkem Společnosti, kterého se reklamace či stížnost týká.

  7.2 V případě potřeby je oprávněná osoba Společnosti oprávněna vyžádat si vyjádření i od ostatních pracovníků Společnosti nebo od dalších osob, prostřednictvím kterých vykonává Společnost svou činnost. Tyto osoby mají povinnost své vyjádření bez zbytečného odkladu poskytnout.

  7.3 Oprávněná osoba Společnosti je povinna o reklamaci či stížnosti rozhodnout, a to jedním z následujících způsobů:

   a) v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení právních předpisů případně smluvních ujednání způsobem, který Zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnosti plně vyhovět a uznat vše, čeho se Zákazník domáhá, nebo
   b) v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení právních předpisů případně smluvních ujednání, avšak ne v celém rozsahu, který Zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnost z části uznat a z části zamítnout; Zákazníkovi potom přizná jen tu část jeho požadavku, která koresponduje s tímto porušením, nebo
   c) v případě, že na straně Společnosti nedošlo k žádnému porušení obecně právních předpisů případně smluvních ujednání, které Zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnost zamítnout jako neopodstatněnou.

  7.4 Oprávněná osoba Společnosti je povinna svoje rozhodnutí řádně odůvodnit.

  7.5 Při vyřizování reklamace nebo stížnosti komunikuje Oprávněná osoba Společnosti se Zákazníkem vždy jasně a srozumitelně.

  7.6 Společnost je povinna vyřídit reklamaci nebo stížnost Zákazníka neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat Zákazníkovi písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Společnost vyzvala Zákazníka k doplnění stížnosti či reklamace.

  7.7 Postup podání a vyřízení reklamace nebo stížnosti (reklamační řád) Společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách.

  Evidence reklamací / stížností
  8. Evidenční povinnost

  8.1 Oprávněná osoba Společnosti je v souvislosti s příchozími reklamacemi a stížnostmi povinen evidovat a archivovat následující dokumenty:

   a) originál podané reklamace nebo stížnosti spolu s případnou plnou mocí podle článku 4.3,
   b) kopii výzvy podle článku 6.3, pokud se výzva vyhotovuje,
   c) odpověď Zákazníka na výzvu podle článku 6.3, pokud ji poskytne,
   d) vyrozumění Zákazníka podle článku 7.6, ve kterém je mu sdělováno rozhodnutí o jeho reklamaci nebo stížnosti.

  8.2 Oprávněná osoba Společnosti vede evidenci přijatých a vyřízených reklamací a stížností v elektronické podobě. Formulář evidence stížností a reklamací tvoří přílohu č. 1 tohoto vnitřního předpisu.

  8.3 Dokumenty uvedené v článku 8.1 a 8.2 Společnost uchovává nejméně po dobu 5 let od vyřízení stížnosti či reklamace.

  Ostatní ustanovení

  V případě, že Zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán Společnosti, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, www.cnb.cz, případně podat žalobu na Společnost u příslušného soudu. Zákazník je oprávněn se rovněž obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti investičních služeb, životního pojištění finanční arbitr - www.finarbitr.cz, u dalších finančních produktů zejména neživotního pojištění a doplňkového penzijního spoření Česká obchodní inspekce - www.coi.cz nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz). V případě smluv uzavřených online je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/. O této skutečnosti Společnost informuje Zákazníka v klientské dokumentaci a v reklamačním řádu umístěném na internetových stránkách Společnosti.

  Závěrečná ustanovení

  V zájmu Společnosti je přísné dodržování postupu při vyřizování stížností a reklamací zákazníků, potencionálních zákazníků a třetích osob. V případě vzniku škody společnosti zaviněním konkrétních zaměstnanců bude tato následně uplatňována postupem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

  Naši partněři

  Allianz pojišťovna, a.s.

  Sídlo společnosti: Ke Štvanici 656/3 Praha 186 00
  IČ: 47115971
  www: www.allianz.cz
  hlášení škod: +420 241 170 000
  hlášení škod online: nahlásit škodu
  ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

  Sídlo společnosti: Masarykovo náměstí 1458 Pardubice 530 02
  IČ: 45534306
  www: www.csobpoj.cz
  hlášení škod: +420 222 803 442
  hlášení škod online: nahlásit škodu
  Direct pojišťovna, a.s.

  Sídlo společnosti: Nové sady 996/25 Brno 602 00
  IČ: 25073958
  www: www.direct.cz
  hlášení škod: +420 270 270 777
  hlášení škod online: nahlásit škodu
  Generali Česká Pojišťovna a.s.

  Sídlo společnosti: Spálená 75/16 Praha 110 00
  IČ: 45272956
  www: www.generaliceska.cz
  hlášení škod: +420 241 114 114
  hlášení škod online: nahlásit škodu
  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

  Sídlo společnosti: Pobřežní 665/21 Praha 186 00
  IČ: 47116617
  www: www.koop.cz
  hlášení škod: +420 957 105 105
  hlášení škod online: nahlásit škodu
  UNIQA pojišťovna, a.s.

  Sídlo společnosti: Evropská 810/136 Praha 160 00
  IČ: 49240480
  www: www.uniqa.cz
  hlášení škod: +420 488 125 125
  hlášení škod online: nahlásit škodu