Povinně uveřejňované informace

Základní údaje společnosti
STAR INSURANCE GROUP, s.r.o.

Sídlo společnosti

U zákrutu 1778/5

106 00 Praha 10 - Záběhlice

IČ:07749589

DIČ:CZ07749589

Spisová značka: C 306444

  vedená u Ms v Praze

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-8498880207/0100

Orgán dohledu

Česká národní banka, Na Příkopě 28,

Povinné informace pro zákazníky, dle ust. zákona č. 170 / 2018 Sb., zákon o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPZ") poskytuje pojišťovací zprostředkovatel STAR INSURANCE GROUP, S.R.O. jako samostatný zprostředkovatel v listinné podobě nebo na nosiči dat, který je veřejně přístupný v rámci dálkového neomezeného přístupu na webových stránkách www.starinsurance.cz

Samostatný zprostředkovatel (dále jen Zprostředkovatel):
 Obchodní firma:  STAR INSURANCE GROUP, s.r.o.
 Identifikační číslo:  07749589
 Sídlo:  U zákrutu 1778/5, 10600, Praha 10
 Statutární orgán:  Ing.Petr Kmoch, jednatel
 Spisová značka:  C 306444 vedená u Městského soudu v Praze
 Kontaktní e-mail:  info@starinsurance.cz
 web:  www.starinsurance.cz
 Orgán dohledu:  Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03 Praha 1
PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ

Povinné informace o Zprostředkovateli dle § 88 zákona ZDPZ. o distribuci pojištění a zajištění, které je samostatný zprostředkovatel povinen před uzavřením pojistné smlouvy nebo, je-li to nezbytné, při její změně zájemci o pojištění, zákazníkovi nebo pojistníkovi sdělit (dále jen „zákazník“).

Zprostředkovatel bude pro komunikaci se zákazníkem používat český jazyk. V tomto jazyce bude zákazník od Zprostředkovatele dostávat dokumenty a jiné informace. Zákazník může se Zprostředkovatelem komunikovat, osobně, telefonicky písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (email).

Zákazník má možnost si zvolit, zdali mu budou informace stanovené právními předpisy Zprostředkovatelem poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat. Zákazník potvrzením tohoto dokumentu potvrzuje, že mu byly nabídnuty obě možnosti poskytování informací a že souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (jiný trvalý nosič dat) a že zvolený způsob je vhodný s ohledem na sjednávané pojištění. Některé informace budou v souladu s právními předpisy zákazníkovi poskytovány prostřednictvím internetových stránek Zprostředkovatele www.starinsurance.cz, s čímž zákazník potvrzením tohoto dokumentu souhlasí. Zákazník v této souvislosti prohlašuje, že má pravidelný přístup na internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách Zprostředkovatele a poskytnutými prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků seznámit a že má zřízenou emailovou adresu, kterou aktivně využívá. V případě, že zákazník nemá pravidelný přístup ke službě internet, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit Zprostředkovateli. V případě, že zákazník bude požadovat poskytování informací v listinné podobě, sdělí svůj požadavek Zprostředkovateli a ten informace v této podobě zákazníkovi poskytne

INFORMACE O ZPROSTŘEDKOVATELI

Zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném u ČNB. Registr pojišťovacích zprostředkovatelů je veden Českou národní bankou. Zápis ve zmíněném registru je možno ověřit na internetových stránkách České národní banky - https://www.cnb.cz/cnb/jerrs

Jménem Zprostředkovatele jednají osoby oprávněné ke zprostředkování pojištění poskytování pojišťovacích služeb, jejichž jméno je uvedeno na záznamu z jednání; vázaní zástupci, doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé (případně jejich statutární zástupci nebo zaměstnanci), jejíž seznam je k dispozici na webových stránkách České národní banky v sekci: https://www.cnb.cz/cnb/jerrs.

Jak můžete podat stížnost, reklamaci:

Bude-li zákazník (nebo jiná oprávněná osoba) s prací některého ze zaměstnanců, vázaných zástupců nebo doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů nespokojen, je oprávněn stěžovat si: E-mailem - info@starinsurance.cz; nebo Doporučeným dopisem adresovaným statutárnímu orgánu, zaslaným na adresu sídla Zprostředkovatele uvedeného v záhlaví tohoto dokumentu; neboOrgánu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů, kterým je Česká národní banka (www.cnb.cz). V případě neživotního pojištění lze podat návrh na řešení sporu České obchodní inspekci (www.coi.cz), nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz).V případě životního pojištění lze podat návrh na řešení sporu finančnímu arbitrovi (www.finarbitr.cz). V případě smluv uzavřených online je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podáním stížnosti není dotčeno Vaše právo obrátit se na soud.

Podrobná pravidla vyřizování stížností jsou upravena ve reklamačním řádu umístěném na stránkách Zprostředkovatele: https://www.starinsurance.cz/zakladni-informace.html

Prohlášení Zprostředkovatele

Zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, ani žádná z osob danou pojišťovnu ovládající nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech Zprostředkovatele, vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele.

samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pojištění na základě oprávnění podle § 6 ZDPZ jako:

 • pojišťovací agent, pokud zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu, nebo
 • pojišťovací makléř, pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka.
 • Zprostředkovatel potvrzuje, že svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, neuvádí nepravdivé, nepřesné, nedoložené, neúplné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb.Před uzavřením pojistné smlouvy je Zprostředkovatel povinen, zejména na základě informací poskytnutých zákazníkem a v závislosti na charakteru sjednávaného pojištění, zaznamenat požadavky, potřeby a cíle zákazníka související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro sjednání nebo podstatnou změnu pojištění.Zprostředkovatel je odměňován pojišťovnou, u které je pojištění sjednáno, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel je odměňován Zprostředkovatelem. Zprostředkovatel nepřijímá odměnu hrazenou přímo zákazníkem.

  Na žádost zákazníka Zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel sdělí způsob svého odměňování vztahující se k sjednávanému pojištění.

  Zprostředkovatel vykonává zprostředkovatelskou činnost pro pojišťovny (je oprávněn sjednávat pojištění s pojišťovnami) a pro pobočky zahraniční pojišťovny:

   Allianz pojišťovna, a.s.Ke Štvanici 656/3 Praha 18600 CZ IČO 47115971
   ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458 Pardubice 53002 CZ IČO 45534306
   Direct pojišťovna, a.s. Nové sady 996/25 Brno 60200 CZ IČO 25073958
   Generali Česká Pojišťovna a.s. Spálená 75/16 Praha 11000 CZ IČO 45272956
   Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/21 Praha 18600 CZ IČO 47116617
   UNIQA pojišťovna, a.s.Evropská 810/136 Praha 16000 CZ IČO 49240480


  PRAVIDLA OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  „Informace o zpracování osobních údajů“ upravují zpracování osobních údajů pojistníka, pojištěného, třetích osob a použijí se také při zpracování osobních údajů zájemce o pojištění, budoucího pojistníka nebo budoucího pojištěného.

  Správce vašich osobních údajů:

  STAR INSURANCE GROUP, s.r.o. (dále jen „STAR“ nebo „Správce"), IČ:077 49 589, se sídlem U Zákrutu 1778/5, Záběhlice, PSČ 106 00 Praha 10, zapsaná v obchod. rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 306444, statutární zástupce: ing. Petr Kmoch-jednatel, kontaktní tel.: 602 389 431, kontaktní e-mail: info@starinsurance.cz; www.starinsurance.cz, orgán dohledu: Česká národní banka. Jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů a poučit Vás o právech, která jakožto subjekty osobních údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů na straně „STAR“ v souvislosti s činností „STAR“ při nabízení, sjednávání a správou pojistných produktů a služeb, kdy „STAR“ zpracovává Vaše osobní údaje

  Zpracováváme osobní údaje:
  • Vaše identifikační a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa – nejsou údaje povinné, ale pokud nám je sdělíte, bude naše komunikace rychlejší a efektivnější), údaje mohou vyplynout z naší vzájemné komunikace (řešení vašeho dotazu, žádosti, apod.);
  • Údaje o produktech, které máte již sjednané;
  • Údaje z naší vzájemné komunikace (ať již probíhala ústně, telefonicky, písemně, z důvodů ochrany zájmů můžeme nahrávat i naše vzájemné telefonické hovory, abychom vždy mohli lépe vyhovět vašim požadavkům, přáním a cílům. O nahrávání takového hovoru budete vždy informováni před jeho uskutečněním.);
  • Sociodemografické údaje (např.: věk, povolání, apod.);
  • Platební údaje (např.: údaj o zaplaceném pojistném, číslo účtu na pojistné smlouvě, apod.);
  • Údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti;
  • Specifické údaje potřebné ke splnění vašich potřeb, přání a cílů, zvl. „citlivé údaje“, např.: údaje o vašem zdravotním stavu (u životního, úrazového pojištění, pojištění pro případ nemoci)-pokud nám udělíte váš souhlas;
  • Biometrické údaje obsažené v tzv. biometrickém podpisu (pokud se tak podepisujete);
  • Údaje při řešení pojistné události v rámci vzájemné komunikace;
  • Můžete nám poskytnout nové osobní údaje při komunikaci o změně pojištění, popř. i od osob, které se na nás obracejí, osobní údaje při vyřizování žádostí (např. dědic žádá o vrácení přeplatku na pojistném);
  • Z veřejně dostupných zdrojů a jiných nám dostupných evidencí (např. z obchodního a insolvenčního rejstříku aj.);
  • Za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání můžeme získat osobní údaje také od jiného subjektu (např.: pojišťovny), např.: údaje o účastnících pojištění, o osobách, kterým účastník pojištění udělil plnou moc, údaje o dalších osobách zúčastněných na pojistné události-postup v souladu se zákon
  • Subjekty, které nám poskytnou v rámci platné legislativy vaše osobní údaje při řešení správy pojištění, likvidace pojistné události, nabídky a posuzování vhodnosti pojištění, zpracování a příprava pojistné smlouvy

  Důvodem pro zpracování osobních údajů je ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob, zejména při prevenci a odhalování trestné činnosti, vyhodnocování kvality a zlepšování naší odborné činnosti, zlepšování stávajících produktů, přímý marketing zahrnující nabídku dalších našich služeb a produktů přímo souvisejících. Právní předpisy nám rovněž ukládají v některých případech povinnost vaše osobní údaje zpracovávat za účelem:

  • Plnění povinností odborné péče při zprostředkování pojišťovacích služeb, zejména při posouzení schopnosti, potřeb a požadavků zájemce o pojištění;
  • Identifikace dle předpisů ve znění v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
  • Uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, archivnictví, apod.);
  • Plnění obecných norem a povinnosti v odborné praxi samostatného zprostředkovatele.
  Případy žádosti Správce o udělení souhlasu se zpracováním údajů o zdravotním stavu:

  O udělení souhlasu vás požádáme, jestliže se chcete stát naším zákazníkem u produktů, kde musíme dopředu znát váš zdravotní stav pro ohodnocení pojistného rizika, přípravné činnosti před sjednáním pojištění nebo jeho změny a pro vás samotné sjednání pojištění nebo změny nebo likvidace pojistné události. Svobodně se rozhodněte, zda nám souhlas udělíte. Bez jeho poskytnutí vám však s ohledem na platnou právní úpravu nebudeme moci připravit nabídku a pojištění nebo jeho změnu sjednat. To se týká produktů, kde potřebujeme znát zdravotní údaje ještě před sjednáním, resp. před sjednáním jeho změny nebo zajištění služby při plnění s pojistné smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů vám však nemůžeme poskytnout další služby, jako např. pomoc při likvidaci, obhajobě nároků souvisejících s pojištěním, provádění přípravných a analytických prací při správě vašich pojistných smluv nebo uplatňování vašich práv z nich plynoucích.

  Situace, ve kterých zpracováváme vaše osobní údaje:
  Příprava a uzavření smlouvy

  Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, pokud však nám nesdělíte údaje nezbytné pro sjednání pojištění, nebudeme moci připravit nabídku pojištění ani s vámi pojistnou smlouvu (nebo např.: Dodatek k pojistné smlouvě) uzavřít. Za účelem přípravy nabídky pojistné smlouvy a jejího uzavření potřebujeme nezbytně znát, abychom dostáli sektorové regulaci dle zákč.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, jejímiž normami se musíme řídit a jsme těmito normami regulováni: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, popř. korespondenční adresa, v případě fyzické osoby podnikatele identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Můžeme vás také požádat o poskytnutí dalších potřebných údajů dle charakteru vámi požadovaného produktu nebo služby, např. údajů o pojišťovaném majetku, povolání, příjmech, rizikovém chování, provozovaných sportech, včetně citlivých osobních údajů.

  Plnění smlouvy

  Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro řádnou správu pojistných smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných událostí, poskytování dalších služeb a vzájemnou komunikaci. Další údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, jaké produkty využíváte a jaké osobní údaje jste nám sdělil/-a, či které jsme zjistili, např. při likvidaci pojistné události.

  Plnění právní povinnosti

  Povinnost zpracovávat vaše osobní údaje nám ukládají právní předpisy, kterými jsme povinni při výkonu činnosti se řídit jak při distribuci pojištění a zajištění (zák.č.170/2018 Sb.), tak při dodržování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon č. 527/2020 Sb. a vyhláška č.235/2021 Sb.) nebo dodržování zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní (zákon č. 164/2013 Sb.) nebo dodržování zákona o provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 69/2006 Sb.), při zpracování osobních údajů (zákon č.110/2019 Sb.-“Adaptační zákon“ upřesňující Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (zákon č. 182/2006 Sb)., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), případně dodržování další platných norem. Při výkonu naší činnosti jsme rovněž povinni poskytnout v odůvodněných případech součinnost soudům, orgánům činným v trestném řízení, České národní bance, apod.

  Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany
  Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:
  • V ochraně našich právních nároků (např.: vymáhání dlužného pojistného);
  • Ve vyhodnocování a řízení rizik, v prevenci a odhalování možného protiprávního jednání;
  • V řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky, dále v zajištění a soupojištění;
  • V přípravě nezávazné nabídky, modelace, posuzování vhodnosti nebo kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření pojistné smlouvy;
  • V přípravě, sjednání a plnění smluv sjednaných ve Váš prospěch (situace se vztahuje na pojištěné i obmyšlené osoby), dále ve vnitřních administrativních procesech (např.: reporting);
  • V přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifikační údaje v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa můžeme zpracovávat pro účely přímého marketingu naší společnosti, tzn. zasílání našich produktů a služeb, které souvisejí nebo navazují na již uzavřené/-á pojištění, a to prostřednictvím e-mailové adresy).
  • S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat údaje pro nepřímý marketing, tzn. nabídka produktů a služeb nebo jiných sdělení souvisejících se sjednaným produktem nebo službou od spolupracujících partnerů (pojišťovny). K oslovování jsou využity osobní údaje specifikované v souhlasu. K marketingu nejsou využívány osobní údaje zvláštní kategorie, není-li uvedeno v textu souhlasu jinak. Aktuální seznam spolupracujících pojišťoven, členů společenství „Správce“, popř. oborových asociací na: www.starinsurance.cz.
  • Poskytovatelé specializovaných služeb (právní, konzultantské, finanční), pokud k tomu dáte souhlas;
  • Zpracování osobních údajů zvláštní kategorie („citlivé osobní údaje“) na základě vašeho souhlasu v pojištění jen v případě produktů, kde je nezbytné zpracovat osobní údaje o zdravotním stavu nejen Vás, ale i dalších pojištěných osob. Údaje o zdravotním stavu jsou důležité pro správné nastavení podmínek pojištění, k přípravě a posouzení pojistného nebo úvěrového rizika, doporučení vhodného produktu, vytvoření nabídky a případnému následnému uzavření pojistné smlouvy. Zpracování těchto osobních údajů provádí zpravidla přímo poskytovatel služby (produktu), tzn. pojišťovna. Správce zprostředkovává předání nezbytných údajů pojišťovně.
  Příjemce osobních údajů

  Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu kategoriím příjemců:

  • Smluvním pojišťovnám (popř. jiným finančním institucím) v souladu s platnými zákony;
  • Jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí vašich osobních údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např.: soudům, orgánům činným v trestném řízení);
  • Poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu a evidenci osobních údajů vnitřní administrativy;
  • Současně můžeme předávat vaše osobní údaje v rámci plnění povinností vyplývajících z platné legislativy, a to zvláště v případech preventivní činnosti proti pojistným podvodům nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti a podpoře terorismu nebo jiným protiprávním jednáním;
  • Veškeré osoby, které s námi spolupracují a případně přicházejí s vašimi osobními údaji do styku v rámci plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují standardy zabezpečení vašich osobních údajů, další právnické nebo fyzické osoby, pokud k tomu dáte svůj souhlas mající jiný právní titul k získání vašich osobních údajů;
  • Dodavatelé služeb nezbytných pro provoz „STAR“ (administrativa, účetní, personální, apod.).
  Doba zpracování a uchování osobních údajů
  • Správce zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje po dobu trvání smlouvy a dále po dobu deseti let od zániku závazku z této smlouvy dle zákona č.527/2020 Sb., dále jen „AML“;
  • Správce zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje po dobu trvání smlouvy a dále po dobu deseti let od konce pojistné smlouvy dle zákona č.170/2018 Sb., dále jen „ZDPZ“;
  • Správce zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje do konce druhého kalendářního roku od poslední komunikace s Vámi, nedošlo-li ke sjednání pojištění
  • Správce zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje v případě zasílání marketingových nabídek po dobu trvání závazku z příslušné smlouvy, a dále po dobu dvou let po zániku závazku z této smlouvy, nepodáte-li námitku proti zpracování osobních údajů, v tom případě je „Správce“ povinen přestat zpracovávat vaše osobní údaje.
  Způsob a zásady zpracování osobních údajů

  Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných osob, zaměstnanců, zpracovatelů nebo třetích osob, se kterými má „Správce“ uzavřenou platnou smlouvu o zpracování osobních údajů a které zabezpečují činnosti a služby tvořící součást služeb poskytovaných „Správcem“, dále osobám dle uděleného vašeho souhlasu a osobám oprávněným na základě platné legislativy. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích. Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů, popř. nezbytné předávání bude prováděno plně s ohledem na zásady bezpečnosti při nakládání a správou a v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a předpisy regulujícími zprostředkovatelskou činnost Správce.

  Komunikace a zasílání dokumentů a informací

  Máte možnost zvolit, budou-li informace stanovené právními předpisy „Správcem“ poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky nebo prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat. Převzetím tohoto dokumentu potvrzujete, že vám byly nabídnuty možnosti poskytování informací a průběžné komunikace a že souhlasíte s poskytováním informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (jiný trvalý nosič dat) a že zvolený způsob je vhodný s ohledem na sjednávané pojištění. Některé informace budou v souladu s právními předpisy poskytovány prostřednictvím internetových stránek „Správce“ www.starinsurance.cz. V souvislosti s tímto rovněž prohlašujete, že máte pravidelný přístup na internet, tuto službu pravidelně využíváte a máte možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách „Správce“ a poskytnutými prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků seznámit a že máte zřízenou emailovou adresu. V případě, že nemáte pravidelný přístup ke službě internet, jste povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit „Správci“. V případě, že budete požadovat poskytování informací v listinné podobě, sdělíte svůj požadavek „Správci“, který vám informace v této podobě i poskytne.

  Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete využít následující práva:

  Automatizované individuální rozhodování:

  v případě, které pro vás má podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, k zamítnutí výplaty plnění, apod.) máte právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně toto napadnout.

  Portabilita:

  máte právo obdržet zpracované údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění. Toto platí jen pro automatizovaně zpracované osobní údaje.

  Právo na informace:

  na vaši žádost vám sdělíme, zda a jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme, k jakému účelu, době uchování, případné předání třetím osobám, jaká máte práva.

  Právo na přístup:

  máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.

  Právo na opravu:

  při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu nebo upřesnění.

  Právo na výmaz („být zapomenut“):

  máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod ke zpracování (včetně ochrany oprávněných zájmů a práv Správce).

  Právo vznést námitku:

  platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který Správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovému zpracování námitku a Správce v případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky zastaví.

  Právo na odvolání souhlasu:

  souhlas můžete kdykoli odvolat, a to písemně nebo e-mailem na adresu: Star Insurance Group, s.r.o., U zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10-Záběhlice, nebo e-mail. adresa: info@starinsurance.cz.

  Právo na omezení:

  máte právo na omezení zpracování svých osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, a to do doby, než Správce přesnost ověří (oprávněné důvody Správce převažují na d vašimi oprávněnými zájmy nebo došlo k jinému zpřesnění), nebo údaje nejsou třeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků nebo zpracování údajů bylo provedeno protiprávně a požadujete namísto výmazu údajů jen jejich omezení zpracování.

  Právo obrátit se na:

  dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,www.uoou.cz ) nebo soud, informace k vašim právům a jejich naplnění můžete získat také na tel.: 777 016 331, nebo na adrese(stejné i pro písemný kontakt): Star Insurance Group, s.r.o., U zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10-Záběhlice, nebo e-mail. adresa: info@starinsurance.cz. Tato informace je dostupná na www.starinsurance.cz.

  Pokud by došlo k zásadní změně zpracování vašich osobních údajů, budeme vás informovat.

  Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 1.7. 2021.

  REKLAMAČNÍ ŘÁD

  Postup vyřizování stížností a reklamací zákazníků / potenciálních zákazníků a třetích osob

  Základní ustanovení
  1. Úvodní ustanovení

  1.1. Společnost STAR INSURANCE GROUP, s.r.o., se sídlem U zákrutu 1778/5, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 077 49 589 (dále jen „Společnost“) je Českou národní bankou registrovaným samostatným zprostředkovatelem pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále „ZDPZ“).

  1.2. Společnost je povinna poskytovat pojišťovací služby s odbornou péčí, za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech.

  1.3. Za vyřizování stížností a reklamací ve Společnosti je odpovědný jednatel Společnosti.

  2. Předmět vnitřního předpisu

  2.1. Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků, potenciálních zákazníků, případně dalších oprávněných osob, vedení evidence stížností a reklamací a souvisejících činností.

  2.2. Pro účely tohoto vnitřního předpisu se zákazníkem rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti Společnosti uzavřela s finanční institucí písemnou smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba (zejm. pojištění).

  2.3. Potenciálním zákazníkem se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí osoba, které jsou nabízeny pojišťovací služby specifikované v článku 2.2.

  3. Pojem reklamace a stížnosti

  3.1 Reklamací se rozumí podání zákazníka adresované Společnosti, ve kterém uvádí, že mu ze strany Společnosti byla poskytnuta služba v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Společnosti, nápravu vzniklého stavu a/nebo náhradu vzniklé újmy.

  3.2 Stížností se rozumí podání zákazníka nebo potenciálního zákazníka, ve kterém si stěžuje na nepatřičné jednání zaměstnanců či jiných pracovníků (např. vázaných zástupců) Společnosti.

  Podání reklamace/stížnosti
  4. Oprávněná osoba

  4.1 Reklamaci je oprávněn podat pouze zákazník.

  4.2 Stížnost je oprávněn podat kromě zákazníka i potenciální zákazník Společnosti.

  4.3 Reklamaci nebo stížnost je oprávněna podat také osoba, která jedná na základě plné moci za zákazníka/ potenciálního zákazníka Společnosti. Součástí reklamace nebo stížnosti potom musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá oprávnění zmocněnce podat reklamaci nebo stížnost za zákazníka/potenciálního zákazníka (Plná moc s úředně ověřeným podpisem není třeba při zastoupení advokátem).

  4.4 V případě pojistných produktů může stížnost či reklamaci podat rovněž pojištěný nebo jiná oprávněná osoba. Pro účely tohoto vnitřního předpisu jsou osoby uvedené v tomto ustanovení, zákazníci a potenciální zákazníci dohromady dále označováni jako „Zákazníci“.

  5. Forma a náležitosti reklamace/stížnosti

  5.1 Reklamace nebo stížnost musí mít písemnou (listinnou, elektronickou) podobu.

  5.2 Reklamace nebo stížnost musí být adresována Společnosti a obsahovat alespoň následující údaje:

   a) označení, že se jedná o reklamaci nebo stížnost;
   b) identifikační údaje Zákazníka – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu u fyzických osob a obchodní firmu (název), sídlo, kontaktní adresu, jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem právnické osoby u právnických osob;
   c) předmět reklamace nebo stížnosti – vylíčení skutečností, na jejichž základě je reklamace nebo stížnost podávána;
   d) čeho se Zákazník domáhá;
   e) datum a podpis Zákazníka, případně zmocněnce těchto osob.

  5.3 Reklamace nebo stížnost musí být doručena Společnosti bez zbytečného odkladu po tom, kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká, případně bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o této skutečnosti Zákazník dozvěděl.

  5.4 Reklamace nebo stížnost může být podána i na osobním jednání s pracovníkem Společnosti, přičemž o této bude sepsán písemný záznam pracovníkem Společnosti v rozsahu údajů uvedených v článku 5.2.

  5.5 Podání reklamace nebo stížnosti je bezplatné.

  Přijetí a vyřízení reklamace / stížnosti
  6. Přijetí reklamace / stížnosti

  6.1 Reklamaci a stížnost přijímá jednatel Společnosti (dále jen oprávněná osoba).

  6.2 Oprávněná osoba Společnosti má povinnost bez zbytečného odkladu po doručení reklamace nebo stížnosti přezkoumat, zda je reklamace nebo stížnost podána k tomu oprávněnou osobou a zda reklamace nebo stížnost splňuje formu a náležitosti uvedené v článku 5.

  6.3 V případě, že oprávněná osoba Společnosti zjistí rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně pokud nebude považovat reklamaci nebo stížnost za dostatečně jasnou a srozumitelnou, vyzve písemně Zákazníka k doplnění nebo nápravě s tím, že v této výzvě bude upozornění, že pokud nebude toto doplnění nebo náprava doručena Společnosti ve stanovené lhůtě (lhůtu stanovuje jednatel Společnosti podle svého uvážení s tím, že minimálně musí činit 14 dní) od doručení výzvy, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout.

  6.4 V případě, že Zákazník, nevyhoví této výzvě a ve stanovené lhůtě nedoručí Společnosti potřebné informace nebo doplnění, nebo v případě, že je rozpor s článkem 4 nebo článkem 5 nenapravitelný, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout. O odmítnutí reklamace nebo stížnosti bude Zákazník písemně vyrozuměn.

  6.5 V případě, že oprávněná osoba Společnosti nezjistí žádný rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně byl rozpor vyřešen prostřednictvím zaslání výzvy podle článku 6.3 a přijetím doplnění nebo jiné nápravy na základě této výzvy, přistoupí k vyřízení stížnosti nebo reklamace.

  6.6 V případě, že se podaná reklamace nebo stížnost bude vztahovat k činnosti finanční instituce, která poskytuje zákazníkovi finanční službu (dále jen „Finanční instituce“), jednatel Společnosti zajistí její neprodlené předání Finanční instituci a informuje Zákazníka o tom, že příslušnou k vyřízení této reklamace nebo stížnosti je Finanční instituce. Podmínky a náležitosti vyřizování reklamací a stížností u Finanční instituce stanovuje reklamační řád příslušné Finanční instituce.

  7. Vyřízení reklamace / stížnosti

  7.1 Oprávněná osoba Společnosti je povinna prozkoumat skutečnosti tvrzené Zákazníkem v podané reklamaci či stížnosti, a to v součinnosti s pracovníkem Společnosti, kterého se reklamace či stížnost týká.

  7.2 V případě potřeby je oprávněná osoba Společnosti oprávněna vyžádat si vyjádření i od ostatních pracovníků Společnosti nebo od dalších osob, prostřednictvím kterých vykonává Společnost svou činnost. Tyto osoby mají povinnost své vyjádření bez zbytečného odkladu poskytnout.

  7.3 Oprávněná osoba Společnosti je povinna o reklamaci či stížnosti rozhodnout, a to jedním z následujících způsobů:

   a) v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení právních předpisů případně smluvních ujednání způsobem, který Zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnosti plně vyhovět a uznat vše, čeho se Zákazník domáhá, nebo
   b) v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení právních předpisů případně smluvních ujednání, avšak ne v celém rozsahu, který Zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnost z části uznat a z části zamítnout; Zákazníkovi potom přizná jen tu část jeho požadavku, která koresponduje s tímto porušením, nebo
   c) v případě, že na straně Společnosti nedošlo k žádnému porušení obecně právních předpisů případně smluvních ujednání, které Zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnost zamítnout jako neopodstatněnou.

  7.4 Oprávněná osoba Společnosti je povinna svoje rozhodnutí řádně odůvodnit.

  7.5 Při vyřizování reklamace nebo stížnosti komunikuje Oprávněná osoba Společnosti se Zákazníkem vždy jasně a srozumitelně.

  7.6 Společnost je povinna vyřídit reklamaci nebo stížnost Zákazníka neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat Zákazníkovi písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Společnost vyzvala Zákazníka k doplnění stížnosti či reklamace.

  7.7 Postup podání a vyřízení reklamace nebo stížnosti (reklamační řád) Společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách.

  Evidence reklamací / stížností
  8. Evidenční povinnost

  8.1 Oprávněná osoba Společnosti je v souvislosti s příchozími reklamacemi a stížnostmi povinen evidovat a archivovat následující dokumenty:

   a) originál podané reklamace nebo stížnosti spolu s případnou plnou mocí podle článku 4.3,
   b) kopii výzvy podle článku 6.3, pokud se výzva vyhotovuje,
   c) odpověď Zákazníka na výzvu podle článku 6.3, pokud ji poskytne,
   d) vyrozumění Zákazníka podle článku 7.6, ve kterém je mu sdělováno rozhodnutí o jeho reklamaci nebo stížnosti.

  8.2 Oprávněná osoba Společnosti vede evidenci přijatých a vyřízených reklamací a stížností v elektronické podobě. Formulář evidence stížností a reklamací tvoří přílohu č. 1 tohoto vnitřního předpisu.

  8.3 Dokumenty uvedené v článku 8.1 a 8.2 Společnost uchovává nejméně po dobu 5 let od vyřízení stížnosti či reklamace.

  Ostatní ustanovení

  V případě, že Zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán Společnosti, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, www.cnb.cz, případně podat žalobu na Společnost u příslušného soudu. Zákazník je oprávněn se rovněž obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti investičních služeb, životního pojištění finanční arbitr - www.finarbitr.cz, u dalších finančních produktů zejména neživotního pojištění a doplňkového penzijního spoření Česká obchodní inspekce - www.coi.cz nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz). V případě smluv uzavřených online je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/. O této skutečnosti Společnost informuje Zákazníka v klientské dokumentaci a v reklamačním řádu umístěném na internetových stránkách Společnosti.

  Závěrečná ustanovení

  V zájmu Společnosti je přísné dodržování postupu při vyřizování stížností a reklamací zákazníků, potencionálních zákazníků a třetích osob. V případě vzniku škody společnosti zaviněním konkrétních zaměstnanců bude tato následně uplatňována postupem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

  Naši partněři

  Allianz pojišťovna, a.s.

  Sídlo společnosti: Ke Štvanici 656/3 Praha 186 00
  IČ: 47115971
  www: www.allianz.cz
  hlášení škod: +420 241 170 000
  hlášení škod online: nahlásit škodu
  ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

  Sídlo společnosti: Masarykovo náměstí 1458 Pardubice 530 02
  IČ: 45534306
  www: www.csobpoj.cz
  hlášení škod: +420 222 803 442
  hlášení škod online: nahlásit škodu
  Direct pojišťovna, a.s.

  Sídlo společnosti: Nové sady 996/25 Brno 602 00
  IČ: 25073958
  www: www.direct.cz
  hlášení škod: +420 270 270 777
  hlášení škod online: nahlásit škodu
  Generali Česká Pojišťovna a.s.

  Sídlo společnosti: Spálená 75/16 Praha 110 00
  IČ: 45272956
  www: www.generaliceska.cz
  hlášení škod: +420 241 114 114
  hlášení škod online: nahlásit škodu
  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

  Sídlo společnosti: Pobřežní 665/21 Praha 186 00
  IČ: 47116617
  www: www.koop.cz
  hlášení škod: +420 957 105 105
  hlášení škod online: nahlásit škodu
  HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

  Sídlo společnosti: Praha 1, Jungmannova 32/25, PSČ 115 25
  IČ: 05779944
  www: www.halali.cz
  hlášení škod: +420 800 130 649
  hlášení škod online: nahlásit škodu
  UNIQA pojišťovna, a.s.

  Sídlo společnosti: Evropská 810/136 Praha 160 00
  IČ: 49240480
  www: www.uniqa.cz
  hlášení škod: +420 488 125 125
  hlášení škod online: nahlásit škodu
  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

  Sídlo společnosti: Pobřežní 665/23, Praha, 186 00
  IČ: 63998530
  www: www.cpp.cz
  hlášení škod: +420 957 444 555
  řešení škod online: řešení škody